Trung Quốc khuyến khích công dân sinh thêm con

Sau chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ để hạn chế tăng trưởng dân số, Trung Quốc đang kêu các cặp vợ chồng có thêm con.

07:08 - 09/08/2018
anh-1-9278-1533807010.jpg

Trẻ em Trung Quá»c mặc trang phục hóa trang truyá»n thá»ng Äón nÄm má»i 2017. Ảnh: AFP.

Trong bài "Sinh Äẻ là vấn Äá» của gia Äình và quá»c gia", cÆ¡ quan ngôn luận của Äảng Cá»ng sản Trung Quá»c China Daily cảnh báo "tác Äá»ng của tá»· lá» sinh thấp Äá»i vá»i ná»n kinh tế và xã há»i Äã bắt Äầu biá»u hiá»n".

Bài báo Äược Äánh giá là Äá»ng thái má»i nhất khuyến khích các cặp vợ chá»ng Trung Quá»c sinh thêm con trong bá»i cảnh Äất nÆ°á»c phải Äá»i mặt vá»i tá»· lá» sinh thấp. NÄm 2017, tá»· lá» sinh của Trung Quá»c là 1,6 con/ phụ nữ, thấp hÆ¡n mức dá»± tính 2,1 con/ phụ nữ Äá» duy trì á»n Äá»nh dân sá».

"Äặc biá»t á» các thành phá», chi phí sinh và nuôi con ngày càng cao nên nhiá»u ngÆ°á»i trẻ không muá»n có con", bài báo trên China Daily có Äoạn viết, Äá»ng thá»i cho rằng chính phủ nên há» trợ giáo dục và y tế Äá» khuyến khích ngÆ°á»i dân sinh con. 

TrÆ°á»c Äó, chính phủ Trung Quá»c công bá» con tem chính thức Äá» Äánh dấu nÄm con lợn sắp tá»i vá»i hình ảnh cặp vợ chá»ng lợn và ba chú lợn con, gợi ý viá»c khuyến khích các gia Äình có nhiá»u hÆ¡n má»t Äứa con. 

anh-2-1250-1533807012.jpg

Con tem in hình gia Äình lợn Äược chính phủ Trung Quá»c công bá» hôm 7/8. Ảnh: CNN.

Tháng 10/2015, Trung Quá»c bãi bá» chính sách má»t con gây tranh cãi Äược áp dụng từ nÄm 1979 Äá» hạn chế tÄng trÆ°á»ng dân sá» á» quá»c gia Äông dân nhất thế giá»i. Nguyên nhân bá»i sá» ngÆ°á»i trong Äá» tuá»i lao Äá»ng á» Trung Quá»c ngày càng thu hẹp vá»i viá»c nhiá»u ngÆ°á»i trẻ phải gánh trá»ng trách nuôi cha mẹ, ông bà ná»i, ngoại trong vai trò con má»t. Tuy nhiên, viá»c Äảo ngược chính sách không mang lại hiá»u quả bá»i tầng lá»p trung lÆ°u á» các Äô thá» Trung Quá»c Äã quen vá»i tá»· lá» sinh thấp do áp lá»±c kinh tế. 

Yi Fuxian, má»t nhà khoa há»c tại Äại há»c Wisconsin-Madison nhận Äá»nh, bài báo trên China Daily và con tem hình gia Äình lợn là má»t dấu hiá»u rõ ràng rằng Trung Quá»c sẽ từ bá» má»i hạn chế sinh Äẻ Äá»i vá»i ngÆ°á»i dân.

Huyá»n Lê

Loading...